Si no es pot assistir a una classe segons l’horari triat, es possible recuperar la classe, sempre que es faci dins del mateix mes, en un altre horari, sempre que hi hagi disponibilitat. En cap cas es poden recuperar classes en mesos diferents